Amb aquest article, iniciem una sèrie de publicacions en aquest blog que intenten explicar de manera breu alguna de les tendències més actuals del món educatiu: el treball per projectes, l’avaluació per competències, les intel·ligències múltiples, l’aprenentatge cooperatiu, la ludificació…

El treball per projectes

2 abr. 19 | Dietari Text

Les tendències en el món educatiu ens empenyen a adoptar noves maneres de fer i d’avaluar. Una de les metodologies que s’estan implementant més actualment a les aules és el treball per projectes. Us convidem a llegir aquest post i a conèixer la proposta de Text-laGalera per ajudar els docents a treballar per projectes a l’aula: Fem-ho per projectes

Què és?

El treball per projectes és una manera d’abordar els continguts de forma globalitzada; és a dir, no fragmentada. Sota aquest paraigua, s’hi acullen diferents termes i variacions metodològics: projectes de treball, aprenentatge basat en projectes, treball globalitzat, treball per reptes, projectes de recerca… Sigui quin sigui el nom que hi donem, aquesta manera de treballar es basa en uns “imprescindibles”:

  • La globalització i la interdisciplinarietat: l’organització dels continguts no és fragmentada ni per àrees. Els continguts no es donen en unitats aïllades.
  • L’aprenentatge significatiu: el que es fa a l’aula té relació directa amb l’entorn dels nens i les nenes, per això són bàsiques la transferència i l’aplicació en la seva vida, en el món real fora de l’aula (treball competencial).
  • L’alumne com a centre de l’aprenentatge, subjecte actiu; conscient del que va aprenent i de com ho aprèn (metacognició, metaaprenentatge, autoavaluació). L’alumne s’autoregula, adquireix autonomia; es respecten i es potencien els seus talents (intel·ligències múltiples). Aquest punt suposa un treball cooperatiu i inclusiu. El que importa és el procés, i no solament els resultats. El docent ha de ser guia, mediador, engrescador…
  • Es parteix d’un repte que es resol amb un producte després d’un treball de descoberta, d’experimentació, de cerca d’informació o d’investigació.

Fases del treball per projectes

1 Plantejament de la situació mitjançant un element que motiva a l’acció i a la comprensió de la situació. Ens plantegem un repte.

2 Revisió de què en sabem i avançament del que creiem que cal saber per resoldre el nostre repte. Planificació i organització de les accions que haurem de fer.

3 Investigació: és la fase d’informació, de descoberta, d’experimentació, de connexions, de relacions i de construcció de sentits.

4 Síntesi de tot el que s’ha anat descobrint i aprenent.

5 Transferència dels aprenentatges a la vida real.

6 Solució del repte plantejat i, per tant, creació d’un producte final.

Amb el guiatge del mestre i el treball cooperatiu amb els companys i les companyes, cada nen i cada nena aprèn descobrint i participa activament en els processos cognitius de cada fase del projecte.

El tastet

Us convidem a conèixer Fem-ho per projectes, la proposta de Text-laGalera per ajudar els docents a treballar per projectes a l’aula. Us oferim demos dels projectes dels diferents cicles perquè n’exploreu la programació, les bases pedagògiques, l’avaluació i una de les fases-activitats. Entreu-hi!

Bibliografia