Page 10 - Tot Tallers
P. 10

 TOT TALLERS treballa competencialment i t’ajuda a avaluar competencialment.
El projecte incorpora el programa de gestió AVALUA, que et facilitarà la feina d’avaluar les competències bàsiques dels teus alumnes.
Proposta de rúbriques model per dimensions, amb indicadors de cada competència i grau d’assoliment.
AVALUA és un programa en línia integrat en el projecte que t’ajuda a avaluar objectiva- ment l’adquisició de les competències per dimensions.
Integra unes rúbriques per a cada àrea creades
per l’editorial Text amb el suport d’especialistes i docents. Amb els criteris d’avaluació o indicadors i els graus d’adquisició de cada criteri.
Té un alt grau de personalització i adaptació a cada realitat i situació.
Llengua catalana
      El registre, la navegació i l’ús són molt intuïtius i senzills i faciliten la gestió de l’avaluació.
AVALUA et permet:
Crear els grups (flexibles, de classe, curs, etc.).
              Crear les avaluacions
(per àrees i associades a un grup).
Personalitzar les rúbriques model o treballar amb les de l’editorial.
                     10
    T
O
R
L
E
T
A
s
L
      duir textos de ologies diverses amb
El text té una estructura sòlida i clara, té un ordre lògic i respon a la tipologia textual.
El text té l’estructura de la tipologia textual proposada, tot i que li manca ordre.
lèxic i estructura que adeqüin al tipus de ext, a les intencions
I5
FIXAR-SE EN L’ESTRUCTURA DEL TIPUS DE TEXT
El text té les parts de la tipologia textual, però no té una estructura clara.
El text no respon a l’estructura de la tipologia textual treballada.
al destinatari.
FIXAR-SE EN EL LÈXIC I L’ORTOGRAFIA D’ACORD AMB LA TIPOLOGIA TEXTUAL
Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la situació comunicativa.
I8
REVISAR EL CONTINGUT (idees, correcció lingüística)
Revisa de manera autònoma i sistemàtica els aspectes de contingut dels textos que escriu i els millora.
Té cura dels continguts dels seus escrits i els revisa quan se li demana per millorar els textos.
Li costa revisar el contingut dels textos que escriu per tal de millorar-los.
No té cura dels continguts dels textos que escriu ni els revisa en acabar.
nsió Expressió escrita
ència
Criteris d’avaluació/indicadors
Assoliment Excel·lent (AE)
Assoliment Notable (AN)
Assoliment Satisfactori (AS)
No Assolit (NA)
’escrit
mb la situació
I2
TRIAR EL TIPUS DE TEXT
Decideix de manera autònoma quin tipus de text ha d’escriure segons la situació comunicativa: objectiu, destinataris, context, etc.
Decideix amb ajut del docent el tipus de text que ha d’escriure segons la situació comunicativa (objectiu, destinataris, context, etc.).
Li cal ajuda per adonar-se del tipus de text que ha d’escriure segons la situació comunicativa (objectiu, destinataris, context, etc.).
Malgrat les indicacions, no sap decidir quin tipus de text s’ajusta a la situació comunicativa.
ativa i el ari.
I1
PLANIFICAR
Planifica els textos abans d’escriure’ls.
Segueix les orientacions per planificar els textos abans d’escriure’ls.
Necessita pautes concretes per preparar els textos abans d’escriure’ls.
No planifica els textos abans d’escriure (escriu a raig, sense preparació prèvia).
I3
GENERAR IDEES
Genera idees originals, noves; en busca autònomament si no se li acudeixen.
És capaç de generar idees a partir d’indicacions o pautes donades pel mestre o la mestra.
Genera idees si se li proposa de fer-ho, tot i que són senzilles i poc originals.
Li costa generar idees o només les copia dels models; és poc original.
I4
ESCRIURE TEXTOS DE TIPOLOGIA DIVERSA
És capaç d’escriure textos de tipologia diversa adequats a diferents situacions comunicatives.
Necessita indicacions del mestre o la mestra per escriure textos de tipologia diversa adequats a diferents situacions comunicatives.
Se li ha de pautar molt la feina perquè escrigui textos de tipologia diversa i
li costa adequar-los a cada situació comunicativa.
Té dificultats per produir textos de diferents tipologies o no els adequa a la situació comunicativa.
I6
Usa un lèxic adequat, precís i variat. No comet cap o pràcticament cap errada ortogràfica.
Usa un lèxic adequat i precís, però poc variat. Comet pocs errors ortogràfics.
Usa un lèxic molt bàsic i/o repetitiu, o descontextualitzat. Comet errors ortogràfics bàsics.
Usa un lèxic pobre, general i poc adequat a la situació. Fa moltes errades ortogràfiques.
I7
REVISAR FORMALMENT EL TEXT (lletra, titol, marges, composició...)
Revisa de manera autònoma i sistemàtica els aspectes formals dels textos que escriu i els millora.
Té cura dels aspectes formals i els revisa si se li demana per millorar els seus escrits.
Li costa revisar els aspectes formals dels textos que escriu per tal de millorar- los.
No té cura dels aspectes formals dels textos que escriu ni els revisa en acabar.
I9
MILLORAR EL TEXT
Incorpora les esmenes en els seus textos després de revisar-los i els millora.
Necessita l’ajut del docent per incorporar les esmenes als seus textos per millorar-los.
Millora poc els seus textos després de revisar-los.
No millora els textos propis després de revisar-los.
llengua catalana
    COMPETÈNCIA 12 COMPETÈNCIA 11
Dimensió Comprensió lectora
Competència
Criteris d’avaluació/indicadors
Assoliment Excel·lent (AE)
Assoliment Notable (AN)
Assoliment Satisfactori (AS)
Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en diferents formats i suports.
I1
IDENTIFICAR EL TIPUS DE TEXT
Identifica autònomament el tipus de text: si un text és de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació, curricular, etc.
Identifica el tipus de text amb l’ajuda
de pautes generals (textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació, curriculars...).
Identifica si un text és de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació, curricular, etc. si se li donen pautes concretes.
Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar
i valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la lectura.
I5
DOMINAR LA COMPRENSIÓ LITERAL
Respon autònomament i correctament les qüestions sobre el sentit del text a partir de la informació que dona el text mateix.
Respon correctament amb ajut d’un company o del docent les qüestions sobre el sentit del text a partir de la informació que dona el text mateix.
Comet alguns errors de comprensió tot i l’ajut del docent o d’un company.
Utilitzar l’estructura
i el format de cada gènere textual i el component semàntic de les paraules i
I8
IDENTIFICAR L’ESTRUCTURA I LA FORMA DEL TEXT
Es fixa i analitza autònomament les característiques estructurals de cada tipus de text per interpretar-lo: títol, parts, paràgrafs, imatges...
Amb suport, analitza les característiques estructurals de cada tipus de text per interpretar-lo: titol, parts, paràgrafs, imatges...
No es fixa en aquests aspectes del text: necessita ajuda per detectar
les característiques estructurals per d’abordar-ne la lectura i comprendre’l.
de les estructures morfosintàctiques més habituals.
I 10
INTERPRETAR LES ESTRUCTURES SINTÀCTIQUES
Llegeix i comprèn el significat de les estructures sintàctiques simples i complexes.
Comprèn les estructures sintàctiques bàsiques i les complexes amb ajuda o pautes generals.
Comprèn les estructures sintàctiques bàsiques i necessita molta ajuda del docent per comprendre estructures m complexes (subordinades, llargues, et
I2 I3
DESCODIFICAR AMB FLUÏDESA
Llegeix descodificant fluïdament i sense errors.
Descodifica de manera continuada i sense errades, o ben poques.
Descodifica amb algunes errades, però pot seguir el text i entendre’l.
I4
CERCAR ESTRATÈGIES (títol, el dibuix, la forma del text, el context, etc.)
Aplica de manera autònoma tot tipus d’estratègies per comprendre el sentit global i la informació específica dels textos.
Aplica diferents estratègies proposades per comprendre el sentit global i la informació específica dels textos.
Aplica les estratègies proposades amb ajut del docent per comprendre el sentit global i la informació específica dels textos.
I6 I7
ASSOLIR LA COMPRENSIÓ INFERIDA/GLOBAL
Infereix significats i sentits no explícits en el text.
Infereix significats no explícits en el text si se li donen pistes o pautes generals.
Només infereix significats no explícits en el text si se li proporciona molta ajuda o pautes concretes.
I9
COMPRENDRE EL LÈXIC
Entén i explica el significat del vocabulari bàsic i específic del text i busca estratègies per deduir significats recorrent a fonts o al context.
Entén i explica el significat del vocabulari bàsic del text i busca els significats del que desconeix.
Entén i explica el significat del vocabula bàsic del text i li costa esbrinar el sent de les paraules que no coneix.
TENIR EN COMPTE LA PROSÒDIA, L’ENTONACIÓ, LA VELOCITAT I LES PAUSES
El domini dels elements prosòdics l’ajuda a interpretar el text i comprendre’l en la seva totalitat.
Un bon ús dels elements prosòdics l’ajuda a interpretar el text i comprendre’l en la seva totalitat.
Un ús limitat dels elements prosòdics l’ajuda a comprendre bàsicament el text.
ASSOLIR LA COMPRENSIÓ INTERPRETATIVA/VALORATIVA
Interpreta el sentit del text i fa valoracions personals argumentades sobre el contingut del que llegeix.
Interpreta el sentit del text, però no en fa valoracions personals.
Necessita ajut per interpretar el sentit del text, però no en fa valoracions personals.
Aplica estratègies de manera autònoma ar informació: usa paraules clau,
Aplica, amb ajuda, estratègies per a la cerca d’informació: usa paraules clau, té
És capaç de cercar informació només fonts subministrades pel docent.
er triar les fonts.
Dimensió Literària
Competència
Criteris d’avaluació/indicadors
Assoliment Excel·lent (AE)
Assoliment Notable (AN)
Assoliment Satisfactori (AS)
No Assolit (NA)
Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius
de la literatura catalana, castellana i universal.
I 2
CONÈIXER AUTORS I OBRES SIGNIFICATIUS
Coneix tots els autors i obres dels textos que ha llegit i té interès per obtenir-ne més informació. Va ampliant la seva cultura literària.
Coneix la majoria d’autors i obres dels textos que ha llegit i té interès per obtenir-ne més informació. Va ampliant la seva cultura literària.
Coneix els autors i obres dels textos que ha llegit però no mostra interès per obtenir-ne més informació.
No recorda els autors i les obres dels textos que ha llegit ni mostra interès p obtenir-ne més informació.
Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions.
I 5
FER SERVIR RECURSOS LITERARIS
Fa servir diversos recursos literaris que ha après de manera original en els seus textos.
Fa servir alguns recursos literaris que ha après o en copia dels models quan escriu textos literaris.
Fa servir i copia recursos literaris simples com frases fetes i comparacions.
No utilitza recursos literaris quan escriu textos propis literaris.
I 1
LLEGIR TEXTOS LITERARIS
Llegeix, comprèn i interpreta textos literaris de diferents gèneres o subgèneres.
Llegeix i comprèn textos literaris de diferents gèneres o subgèneres.
Llegeix i comprèn textos literaris de gèneres coneguts.
Llegeix només textos de gèneres coneguts i proposats pel docent.
I 3
RECONÈIXER EL LLENGUATGE LITERARI: recursos, personatges, escenaris, figures retòriques, lèxic, versos...
Reconeix els recursos que caracteritzen un text com a literari.
Reconeix amb ajuda els recursos que caracteritzen un text com a literari.
Reconeix alguns recursos que caracteritzen un text com a literari si té pautes concretes.
Té dificultat per reconèixer els recursos que caracteritzen un text com a literari.
I 4
CREAR TEXTOS LITERARIS
És capaç d’escriure textos narratius i poètics originals.
És capaç d’escriure textos narratius i poètics a partir de models analitzats.
És capaç d’escriure textos narratius i poètics molt senzills partint de pautes i models concrets.
Té dificultats per crear textos literaris tot i tenir models o pautes.
I6
EXPRESSAR SENTIMENTS, REALITATS, FICCIONS MITJANÇANT TEXTOS LITERARIS
Expressa emocions, ficcions o realitats originals en els seus textos creatius.
Expressa emocions, ficcions, realitats en els seus textos reproduint models.
En els seus escrits literaris, expressa poc les emocions o ficcions.
No aconsegueix escriure textos literaris que expressin emocions o ficcions.
llengua cata
COMPETÈNCIA 10 COMPETÈNCIA 9 COMPETÈNCIA 8
    COMPETÈNCIA 6 COMPETÈNCIA 5 COMPETÈNCIA 4
         
   8   9   10   11   12