Page 11 - Tot Tallers
P. 11

 Calcula el grau d’adquisició de cada competència
i la mitjana de la dimensió (pots ponderar-les).
Fa l’històric de les avaluacions parcials o trimestrals.
Calcula el global de l’àrea.
Treu estadístiques
i permet la impressió.
    Permet la visió individual
de cada alumne o la grupal.
Una avaluació del grau d’adquisició de les competències de cada àrea, realment competencial, àgil i contínua que t’estalviarà temps i feina! Només et cal triar en un desplegable. Avalua amb un sol clic!
Sempre pots canviar la qualificació final manualment.
11
        No Assolit (NA)
Li costa distingir els diferents tipus
de textos; si un text és de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació, curricular, etc.
Descodifica de manera fragmentada o amb errades i li costa entendre el text.
El dèficit dels elements prosòdics li dificulta la comprensió del text.
Tot i disposar d’estratègies proposades i ajut del docent, no ho aplica per comprendre els textos.
Comet força errors en les respostes sobre el sentit literal del text tot i tenir suport del docent o d’un company o companya.
Té dificultat a copsar significats no explícits en el text tot i tenir suport del docent.
Comet força errors en la interpretació del text tot i l’ajut extern.
Malgrat obtenir ajuda per detectar les característiques estructurals del text no ho aplica per llegir el text.
ari No entén el sentit de paraules bàsiques tit del text i li costa trobar el significat de
les paraules que desconeix.
Tot i tenir ajut del docent, li costa
comprendre les oracions llargues o
més complexes, i les simples i més senzilles
tc.). les entén també amb suport.
Li costa trobar la informació que se li demana o necessita tot i disposar de fonts de consulta concretes.
s en
Necessita molta ajuda per triar quina
llengua catalana
     9   10   11   12   13