Page 38 - Tot Tallers
P. 38

 TOT TALLERS treballa competencialment i t’ajuda a avaluar competencialment.
El projecte incorpora el programa de gestió AVALUA, que et facilitarà la feina d’avaluar les competències bàsiques dels teus alumnes.
Proposta de rúbriques model per dimensions, amb indicadors de cada competència i grau d’assoliment.
AVALUA és un programa en línia integrat en el projecte que t’ajuda a avaluar objectiva- ment l’adquisició de les competències per dimensions.
Integra unes rúbriques per a cada àrea creades
per l’editorial Text amb el suport d’especialistes i docents. Amb els criteris d’avaluació o indicadors i els graus d’adquisició de cada criteri.
Té un alt grau de personalització i adaptació
Matemàtiques
    a cada realitat i situació.
El registre, la navegació i l’ús són molt intuïtius i senzills i faciliten la gestió de l’avaluació.
AVALUA et permet:
Crear els grups (flexibles, de classe, curs, etc.).
                Crear les avaluacions
(per àrees i associades a un grup).
Personalitzar les rúbriques model o treballar amb les de l’editorial.
                    38
   T
O
R
L
E
T
A
s
L
       ar les diverses presentacions ls conceptes i
mesura, nombres...)
elacions per expressar matemàticament una situació.
REPRESENTAR DE RELACIONS I5 (operacions, esquemes,
Fa servir diferents recursos per representar les relacions matemàtiques amb un alt grau d’autonomia.
Necessita orientació del docent per fer servir diferents recursos per representar les relacions matemàtiques.
Representa les relacions matemàtiques sempre fent servir el mateix recurs.
Mostra molta dificultat per representar les relacions matemàtiques, tot i rebre suport docent.
Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, i interpretar les representacions matemàtiques que ofereixen.
CONÈIXER LES EINES I7 TECNOLÒGIQUES
Coneix les eines tecnològiques que serveixen per fer representacions matemàtiques.
Coneix algunes eines tecnològiques que serveixen per fer representacions matemàtiques.
Coneix poques eines tecnològiques que serveixen per fer representacions matemàtiques.
No coneix les eines tecnològiques que serveixen per fer representacions matemàtiques.
nsió Comunicació i representació
ència
Criteris d’avaluació/indicadors
Assoliment Excel·lent (AE)
Assoliment Notable (AN)
Assoliment Satisfactori (AS)
No Assolit (NA)
idees i
s matemàtics
a comprensible
I2
EXPRESSAR PROCESSOS MATEMÀTICS
Expressa de manera completa i clara els processos matemàtics.
Expressa els processos matemàtics de manera senzilla i clara.
Expressa els processos matemàtics de manera incompleta.
Expressa els processos matemàtics de manera confusa i incompleta.
ant el llenguatge oral i escrit).
I1
EXPRESSAR IDEES MATEMÀTIQUES
Expressa de manera completa i clara les idees matemàtiques.
Expressa les idees matemàtiques de manera senzilla i clara.
Expressa les idees matemàtiques de manera incompleta.
Expressa les idees matemàtiques de manera confusa i incompleta.
FER SERVIR EL LLENGUATGE I3 VERBAL
Fa les explicacions completes i clares tant orals com escrites.
Fa les explicacions completes i clares si són orals; per escrit, són més simples.
Fa les explicacions orals força clares, però per escrit són incompletes i confuses.
Elabora les explicacions oralment amb dificultat i no aconsegueix fer-les per escrit.
REPRESENTAR CONCEPTES I4 (figures, formes, unitats de
Fa servir diferents recursos per representar els conceptes matemàtics amb un alt grau d’autonomia.
Necessita orientació del docent per fer servir diferents recursos per representar els conceptes matemàtics.
Representa els conceptes matemàtics sempre fent servir el mateix recurs.
Mostra molta dificultat per representar els conceptes matemàtics, tot i rebre suport docent.
UTILITZAR LES
I6 REPRESENTACIONS PER EXPRESSAR SITUACIONS
Fa servir amb autonomia les diferents maneres d’expressar matemàticament una situació.
Fa servir amb ajuda les diferents maneres d’expressar matemàticament una situació.
Li costa fer servir les diferents maneres d’expressar matemàticament una situació.
No fa servir diferents maneres d’expressar matemàticament una situació.
FER SERVIR LES EINES I8 TECNOLÒGIQUES
Fa servir amb molta autonomia les eines tecnològiques per fer representacions matemàtiques.
Fa servir les eines tecnològiques per fer representacions matemàtiques si rep ajuda.
Fa servir poc les eines tecnològiques per fer representacions matemàtiques tot i tenir ajuda.
No fa servir les eines tecnològiques per fer representacions matemàtiques.
TENIR CRITERI I9 PER USAR LES EINES
Tria les eines tecnològiques més adequades per fer representacions matemàtiques.
Necessita ajuda per triar les eines més adequades.
Se li han de donar opcions tancades perquè triï les eines tecnològiques que ha de fer servir.
No aconsegueix triar les eines tecnològiques que ha de fer servir.
gràfics...)
matemàtiques
   COMPETÈNCIA 5
COMPETÈNCIA 4
  Dimensió Raonament i prova
Competència
Criteris d’avaluació/indicadors
Assoliment Excel·lent (AE)
Assoliment Notable (AN)
Assoliment Satisfactori (AS)
No Assolit (NA)
Fer conjectures ma- temàtiques adients en situacions quotidianes i comprovar-les
I 2
FER CONJECTURES
Davant d’una situació, fa conjectures matemàtiques autònomament.
Davant d’una situació, fa conjectures matemàtiques si se li donen pautes generals.
Davant d’una situació, només fa conjectures matemàtiques si se li donen pautes concretes.
Li costa molt fer conjectures encara qu rebi ajuda.
Argumentar les afirma- cions i els processos matemàtics realitzats en contextos propers
I 5
ARGUMENTAR ELS PROCESSOS
Argumenta els processos matemàtics que segueix i sap explicar-los als companys.
Argumenta de manera molt simple els processos matemàtics que segueix.
Argumenta els processos matemàtics si se li demana, però amb incorreccions.
Li costa argumentar o raonar els processos matemàtics que segueix i comet errors.
I 1
OBSERVAR SITUACIONS QUOTIDIANES
Reconeix conceptes i patrons matemàtics sense ajuda.
Reconeix conceptes i patrons matemàtics amb pautes obertes del docent.
Reconeix conceptes i patrons matemàtics amb pautes concretes sobre l’activitat.
No reconeix els patrons matemàtics encara que rebi ajuda.
I 3
COMPROVAR LES CONJECTURES
Comprova i, si cal, millora les hipòtesis matemàtiques que fa i pot arribar a generalitzar.
Comprova les hipòtesis matemàtiques posant exemples de situacions quotidianes.
Comprova les hipòtesis matemàtiques que ha fet en casos concrets que se li proposen.
Quan fa alguna hipòtesi, no sol comprovar-la per validar-la.
I 4
ARGUMENTAR LES AFIRMACIONS
Argumenta les afirmacions matemàtiques que segueix i sap explicar-les als altres.
Argumenta de manera molt simple les afirmacions matemàtiques que segueix.
Argumenta les afirmacions matemàtiques amb algunes incorreccions.
Mostra moltes dificultats i inseguretat a l’hora d’argumentar les afirmacions matemàtiques.
I 6
USAR EL LLENGUATGE ESPECÍFIC PER ARGUMENTAR
Expressa els arguments amb un llenguatge ric, precís i especialitzat (matemàtic).
Expressa els arguments amb un llenguatge matemàtic simple, però correcte.
Té dificultats per expressar els arguments amb llenguatge específic i se serveix d’exemples.
No fa servir un llenguatge específic matemàtic per expressar els seus arguments.
matemàtiq
 Dimensió Resolució de problemes
Competència
Criteris d’avaluació/indicadors
Assoliment Excel·lent (AE)
Assoliment Notable (AN)
Assoliment Satisfactori (AS)
Traduir un problema a una representació matemàtica i emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l.
I 2
INTERPRETAR LES DADES
Interpreta, usa i relaciona dades rellevants per resoldre el problema de manera autònoma
Usa les dades rellevants per resoldre el problema si se li donen pautes o pistes.
Necessita suport per fer servir les dades rellevants per resoldre el problema.
Donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes plantejades.
I 6
RESOLDRE LES OPERACIONS
Calcula amb seguretat i correcció sense ajuda.
Calcula sense errors i amb certa rapidesa, però no revisa per comprovar.
Comet alguns errors en el càlcul, tot i que coneix el procés de les operacions bàsiques.
I 1
COMPRENDRE I TRADUIR A LLENGUATGE MATEMÀTIC
Comprèn l’enunciat i el tradueix a llenguatge matemàtic de manera autònoma.
Comprèn l’enunciat i tradueix el problema al llenguatge matemàtic amb ajut del docent.
Comprèn l’enunciat i l’explica amb les seves paraules, però té dificultats a fer- ho en llenguatge matemàtic.
I 3
BUSCAR I APLICAR ESTRATÈGIES
Coneix estratègies matemàtiques per resoldre els problemes i és capaç de trobar-ne de noves.
Coneix estratègies matemàtiques i amb ajuda aconsegueix trobar-ne de noves.
Se li han d’explicar les estratègies perquè pugui resoldre el problema.
I 4
ENTENDRE EL PROCÉS
Sap explicar els passos seguits per resoldre el problema i les estratègies que ha seguit.
És capaç d’explicar els passos seguits quan se li pregunta.
Necessita ajuda per explicar el procés seguit.
I 5
TROBAR LA SOLUCIÓ
Tria les operacions adequades per resoldre el problema. Dona la solució completa i raonada del problema.
Tria amb ajuda les operacions adequades per resoldre el problema. Dona la solució del problema, però oblida algun element (les unitats, el raonament...).
Li costa trobar les operacions adequades per resoldre el problema tot i l’ajuda del docent. Dona la solució del problema però no la raona bé.
I 7
COMPROVAR ELS RESULTATS
Comprova autònomament la solució amb la pregunta i l’esmena si no la troba correcta.
Comprova la solució amb la pregunta si se li demana que ho faci.
Comprova la solució del problema però no ho fa contrastant amb la pregunta.
I 8
FORMULAR PREGUNTES
És capaç de plantejar preguntes de caire matemàtic de diferents graus de dificultat per resoldre situacions quotidianes.
Fa preguntes senzilles de caire matemàtic.
Planteja preguntes de caire matemàtic se li proposen situacions concretes.
 COMPETÈNCIA 10
COMPETÈNCIA 9 COMPETÈNCIA 8
    IA 3 COMPETÈNCIA 2
COMPETÈNCIA 1
       
   36   37   38   39   40