Per fi s’ha publicat el decret amb el nou currículum dels ensenyaments de primària i ESO! Quines en són les principals novetats? Us les expliquem!

Cinc cèntims sobre el Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica

by | oct. 3, 2022 | Dietari Text | 1 comment

El nou Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica inclou l’educació primària, l’Educació Secundària Obligatòria i els cicles formatius de grau bàsic.

Entre d’altres aspectes generals de la Llei (LOMLOE), el decret concreta l’estructura i els continguts del nou currículum, una de les preocupacions més generalitzada entre els docents.

Parlem del currículum: quines novetats hi ha?

1 Es defineix un perfil competencial de sortida igual per a tots els alumnes al final de l’educació bàsica. Aquest perfil identifica i defineix les competències clau que s’espera que els alumnes i les alumnes hagin desenvolupat en completar aquesta fase del seu itinerari educatiu.

2 Les competències clau, que substitueixen les competències bàsiques del currículum anterior, són els assoliments que es consideren imprescindibles perquè l’alumnat progressi amb garanties d’èxit en el seu itinerari educatiu i afronti els principals reptes i desafiaments globals i locals.

3 Els indicadors operatius de les competències clau constitueixen el marc referencial a partir del qual es concreten les competències específiques de cada àrea, matèria o àmbit.

4 Les competències específiques són els aprenentatges, tant pel que fa a les capacitats com pel que fa als sabers, que l’alumnat ha d’adquirir per tal de poder-los fer servir en diferents situacions de la seva vida.

5 Els criteris d’avaluació són el referent de l’avaluació. En el currículum estan per cicles.

6 En la base de tots els aprenentatges i en el treball de les competències hi ha uns sabers que el currículum també especifica per àrees o matèries.

Es tracta de coneixements, destreses, valors i actituds propis d’una àrea o matèria que són necessaris per a l’assoliment de les competències específiques.

No hi ha referències a les dimensions del currículum anterior.

7 L’enfocament competencial del currículum demana una manera de treballar molt vinculada a la realitat dels alumnes. Es parla d’aprenentatge basat en situacions que cal analitzar i comprendre i que promouen en l’alumnat la construcció de coneixement amb sentit.

Esperem que aquest resum us sigui útil!

Escriviu-nos si teniu dubtes o comentaris

T’ha agradat aquest recurs? Subscriu-te al nostre butlletí!