Avui parlem de… com avaluar competencialment

competenciesbasiquesArribem al final de trimestre, un trimestre llarg, aquest any; un temps en què la majoria de centres educatius lliuren a les famílies els informes avaluatius dels alumnes abans de les vacances de Setmana Santa.

Explicar quina ha estat l’evolució en l’aprenentatge de cada nen i nena és una de les tasques més difícils dels mestres i els professors. Una qualificació, una frase, un número, un comentari ha de resumir moltíssimes coses. I avaluar no és gens senzill.

Els darrers anys hi ha hagut una voluntat clara de canvi de xip en la manera com avaluem a les aules. La incursió en el currículum de les competències bàsiques ha fet replantejar metodologies docents i també, un cop més, què i com avaluar.

El procés avaluatiu: què i com avaluar

Ningú no qüestiona avui que en l’avaluació l’atenció es fixa en el procés i les habilitats que adquireixen els qui fan una tasca concreta, a més del resultat o producte final. Actualment, les competències bàsiques es prenen com a referents per indicar si un alumne progressa. Seguint les indicacions del Departament d’Ensenyament, el procés per a avaluar hauria de ser el següent:

  1. Determinar quins són els continguts clau que volem treballar i les competències (o subcompetències) que hi associem. O a l’inrevés.
  2. Especificar quins indicadors ens demostraran que un alumne ha assolit un nivell 1, 2 o 3 d’aquesta competència (o subcompetència).
  3. Després caldrà dissenyar exercicis, activitats, tasques o projectes que permetin observar com els nens i les nenes actuen i resolen les situacions. La gradació del que ha de fer un alumne és intencionada: un exercici és molt més senzill i simple que una activitat o un projecte.
  4. Finalment, observarem l’actuació, és a dir, ens fixarem en com els alumnes donen resposta al que els plantegem prenent com a referència els indicadors que hem previst, i traduirem a una observació, nota, qualificació, etc. el nivell assolit.

En aquesta tasca de recollida de les observacions ens hi pot ajudar una eina de la qual haureu sentit a parlar: les rúbriques d’avaluació. Les rúbriques són taules de doble entrada on es consignen d’una banda els indicadors o elements d’avaluació, i, de l’altra, els nivells d’adquisició de cada indicador.

Aquesta plantilla la que trobareu penjada al Departament d’Ensenyament:

plantilla

Què tenen de bo les rúbriques? Creiem que són una eina interessant que permet objectivar l’avaluació. Ara, volen temps, reflexió, presa de decisions i acords presos en equip.

Voleu llegir-ne més?

http://www.xtec.cat/web/curriculum/xarxacb/avaluarperaprendre/rubrica