Exàmens de setembre, sí o no?

28 maig 19 | La Notícia de la Setmana

S’acaba el curs i entre un bon grapat d’alumnes sorgeixen un munt de preocupacions força habituals. Aprovaré? Hauré d’anar a recuperar al setembre? M’hauré de passar l’estiu estudiant? La nota de l’ESO serveix per a alguna cosa?

I és que aquest any respondre aquestes preguntes no és tan senzill com ho era en anys anteriors. Un nou decret ha canviat les normes del joc; per exemple, ja no hi ha avaluació al setembre.

Si ets tutor…

Et proposem unes activitats per ajudar l’alumnat a entendre la importància de per què, qui, com i quan s’avalua.

1 Llegiu els punts següents i comenteu-los entre tots:

L’avaluació té la finalitat de regular el procés d’aprenentatge i comprovar el grau d’assoliment de les competències dels àmbits, d’acord amb els ritmes i les capacitats d’aprenentatge dels alumnes.
L’avaluació ha de permetre que tant els professors com els alumnes puguin conèixer el procés d’aprenentatge, identificar els avenços, les dificultats i els errors que sorgeixen al llarg del procés educatiu, i prendre les decisions oportunes per regular-lo. Amb aquesta finalitat, els alumnes han de conèixer els objectius d’aprenentatge i els criteris i procediments amb els quals se’ls avaluarà.
També ha de permetre comprovar el grau d’assoliment de les competències tant les dels àmbits associats a les matèries com les dels àmbits transversals.

2 Penseu en tot això que heu llegit i responeu:

 • Segons vosaltres, per a què serveix avaluar?
 • Us sembla bé que s’hagi eliminat la convocatòria d’avaluació de setembre? Per què?
 • Penseu que va bé tenir el període de vacances d’estiu per repassar les assignatures que no s’hagin aprovat al juny?
 • Sou conscients del vostre procés d’aprenentatge durant el curs?
 • Esteu d’acord amb l’argument que si no s’han assolit els nivells de competència en una assignatura al juny, tampoc s’assoliran al setembre?
 • Penseu que, al contrari, treballar aquestes competències durant les vacances d’estiu, que són molt llargues, sí que pot comportar una millora significativa?

3 Parleu en grups de 4 quins canvis afegiríeu al procés d’avaluació i proposeu-ne un a tot el grup classe.

 • Heu trobat algun punt interessant que no es contempli actualment en el vostre centre?
 • A la vostra escola, els alumnes participeu en el procés d’avaluació? Com? (feu autoavaluacions, heteroavaluacions, dissenyeu algunes rúbriques, prepareu proves?)
 • Creieu que hauríeu d’intervenir més en el procés d’avaluació durant l’etapa de l’ESO? Per què?

4 Valoreu aquestes propostes d’avaluació. Us convencen? Justifiqueu-ho.

 • Fer un projecte d’investigació entre tots per a tot el curs i posar la mateixa qualificació final a tothom.
 • Llançar els treballs o proves enlaire i qualificar com a excel·lents els que queden atrapats dins d’un paraigües obert situat cap per avall.
 • Avaluació a sorts: llançar dos daus i posar com a qualificació final (numèrica) la suma dels dos resultats. Si s’obté un 11 o un 12 és no satisfactori, “suspès”. Podeu emplenar la quadrícula següent marcant les caselles que sumen menys de 5 punts, per demostrar si aquest sistema dels llançaments de daus us afavoriria o no:
 • Quants resultats representen resultats insuficients o suspensos?
 • Quin percentatge de resultats correspon a aprovats?
 • Aquest cas, estadísticament, afavoreix? I educativament?

5 Feu propostes diferents als exàmens que cregueu que poden servir com a eines per a l’avaluació. Han de ser idees que us ajudin a millorar el vostre treball i el que apreneu. També podeu pensar maneres de millorar els exàmens o proves.