“Els papers de Panamà”

El diumenge 3 d’abril les notícies van fer ressonar un escàndol d’evasió fiscal a nivell mundial que ja es coneix amb el nom de “Els papers de Panamà”: el Consorci Internacional de Periodistes de Recerca (que integren gairebé dos-cents periodistes de seixanta països diferents) va denunciar, gràcies a les filtracions de l’empresa d’advocats de Panamà Mossack Fonseca, la presumpta evasió d’impostos per part de centenars de persones que gaudeixen de grans fortunes.

filet

Per què hem de pagar impostos? Què vol dir “evasió d’impostos”?

Una part dels ingressos de tota persona treballadora i de la venda de qualsevol producte és recaptada per l’estat amb la finalitat de dotar la població d’una sèrie de serveis bàsics (sanitat, educació, infraestructures, etc).
L’evasió d’impostos consisteix a deixar de pagar, a la hisenda del teu país, els impostos que et pertoquen.

Si ets profe de mates o de socials...Et proposem una activitat que ens permetrà entendre per quin motiu no tots paguem els mateixos impostos.

1 Investigueu a quin tipus d’impost corresponen cadascun d’aquests acrònims: IVA, IBI i IRPF.

IVA

 • Esbrineu què és un impost indirecte i què és un impost directe.
 • Classifiqueu en directes i indirectes els impostos anteriors. (Podeu consultar la informació que donem al nostre llibre de Socials 3 ESO o la web de l’agència tributària.)

2 Responeu les preguntes següents:

 • A qui afecten més els impostos indirectes, a les persones que perceben molts ingressos o a les que en perceben menys? I els directes?
 • Què passaria si tots els impostos a pagar fossin indirectes? I si tots fossin directes?
 • Què passaria si un volum important de treballadors no paguessin els impostos que els toca pagar?

3 Investigueu com es reparteix la riquesa a partir d’aquestes preguntes:

 • Quins són els sous mitjans anuals de les professions següents?:
  mestre/a – bomber/a – arquitecte/a – metge/essa – programador/a – taxista – futbolista d’elit – dissenyador/a gràfic – diputat/ada al Parlament – caixer/a de supermercat – conductor/a d’autobús
 • Quins d’aquests professionals creieu que han de pagar més impostos?
  Raoneu la resposta.
 • Fixeu-vos en aquesta taula i calculeu, aproximadament, els impostos que pagarà anualment cada professional.TAULA-IRPF
 • Considereu que aquests percentatges són justos?

4 Busqueu a la xarxa i llegiu una de les moltes notícies sobre aquest escàndol. Feu una reflexió sobre les repercussions que tenen aquestes evasions d’impostos sobre els nostres ingressos i la qualitat de vida col·lectiva.


I en els nostres llibres de text…
 Al llibre Matemàtiques 1 ESO, de la col·lecció Atòmium, es dedica la unitat 4 a les relacions: el concepte de proporcionalitat, els percentatges i altres termes matemàtics us ajudaran a resoldre aquestes activitats.

Al llibre Socials 3 ESO, de la col·lecció Atòmium, es parla en la unitat 7
sobre la diferència entre els impostos directes i indirectes.

Si ets profe de Cultura i valors ètics...Et proposem dues activitats per a reflexionar sobre els problemes ètics que es deriven del que denuncia aquesta notícia. Per a treballar-ho podeu consultar la sessió sobre l’estat del benestar del nostre llibre de Cultura i valors ètics 4. Estat-de-benestar

1 Busqueu informació i recordeu què és l’estat del benestar i contesteu les preguntes.

 • Què s’entén per estat del benestar?
 • Què garanteix la supervivència de l’estat del benestar?
 • Et sembla una manera justa d’organitzar la vida col·lectiva?
  Quins punts a favor i quins en contra hi veus?
 • Què són els principis d’igualtat i progressivitat dels impostos? Et semblen justos?
 • Té alguna cosa a veure l’estat del benestar amb el concepte “solidaritat”?
  I l’evasió d’impostos? Justifica les respostes.

2 Munteu un debat a classe sobre un d’aquests enunciats:

 • Si algú prefereix fer servir serveis de sanitat privats, i se’ls pot pagar, no és lògic que hagi de contribuir també a pagar la sanitat pública.
 • Tothom pot fer el que vulgui amb els seus diners, no és just que l’estat es quedi una part del que guanyen els treballadors.
 • Una persona que arriba d’un altre país té dret a gaudir dels serveis públics, encara que no hagi pagat impostos al nou país.

I en els nostres llibres de text…
Als llibres de Cultura i valors ètics de la col·lecció Atòmium per a l’ESO hi ha diverses sessions que parlen de la solidaritat, l’ètica, el bé comú… Entre d’altres, la sessió 29 del llibre de 4t d’ESO, titulada Estat del benestar.

Si ets profe de llengüesUs proposem dues activitats per a treballar el text argumentatiu i la notícia periodística.

1 Escriviu un text argumentatiu a favor o en contra d’alguna de les afirmacions que es fan en la proposta anterior.

 • Recorda que l’objectiu d’aquest tipus de text és convèncer algú d’alguna cosa amb un discurs coherent i justificable, donant raons o arguments que justifiquin una opinió.

2 Busqueu en algun mitjà la informació sobre aquest fet i analitzeu la notícia.

 • Recordeu l’estructura de la notícia i comproveu si la que heu trobat hi respon: té un titular? I una entradeta? S’hi distingeix el cos de la notícia? Té alguna il·lustració?
 • Respon la notícia a les sis preguntes bàsiques?
  Què? Qui? Quan? Com? On? Per què?
 • Escriu amb poques paraules la resposta a les sis preguntes segons la notícia que has analitzat.

I en els nostres llibres de text…

Hi ha diverses unitats dels llibres de llengua catalana i literatura i lengua castellana y literatura que parlen tant dels textos argumentatius i les seves característiques com de la notícia com a text narratiu amb una estructura i qualitats determinades. Per exemple: al llibre Atòmium llengua catalana i literatura 2, unitat 10, es parla del text argumentatiu, i al llibre Atòmium lengua castellana y literatura 3, unitat 9, es parla de la notícia.