ESO

  • Digital secundària

Secundària

Quadern interactiu Atòmium Biologia i geologia 1
Atòmium Biologia i geologia 1

Quaderns interactius Atòmium

Material interactiu per l'alumne pensat per a potenciar l'aprenentatge autònom i la consolidació dels continguts que es treballen al llibre. Conté molts recursos vinculats amb el treball de les unitats de cada llibre, centenars d'activitats interactives, arxius de so, autoavaluacions, línia del temps, sales de lectura, reportatges, i altres documents amb informació complementària.

S'accedeix al quadern amb una llicència vàlida per al curs escolar i s'integra en un entorn virtual d'aprenentatge per poder fer el seguiment del treball dels alumnes. És compatible amb qualsevol EVA que integri el protocol marsupial.

Secundària

Informació del projecte
Informació del projecte

Projecte.eso

El projecte.eso és un projecte integral i molt complet que consta d’una sèrie de cursos en suport digital per a gairebé totes les matèries curriculars de l’ESO. Es tracta de llibres digitals intuïtius, estructurats, motivadors i pautats però també flexibles i adaptables.

Els cursos són 100% autosuficients, però es poden complementar amb materials en paper de diversa índole.

A més, són compatibles amb tots els entorns virtuals d’aprenentatge i amb els diferents dispositius que actualment hi ha al mercat.

Secundària

Pissarres actives digitals per a l'ESO

Arxiu multimèdia preparat per a projectar amb el guió dels continguts dels programes de les diferents àrees que permeten que el professorat pugui enriquir les seves classes amb textos, imatges i animacions adequats a cada contingut. Aquest arxiu s'inclou en el CD de la guia didàctica de cada llibre.